Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL IV

Persoana juridica

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VI
Incetarea persoanei juridice


SECTIUNEA a 2-a
Dizolvarea persoanei juridice

    ART. 245
    Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
    Persoanele juridice de drept privat se dizolva:
    a) daca termenul pentru care au fost constituite s-a implinit;
    b) daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit;
    c) daca scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat;
    d) prin hotararea organelor competente ale acestora;
    e) prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau statut.
    ART. 246
    Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
    Persoanele juridice de drept public se dizolva numai in cazurile si in conditiile anume prevazute de lege.
    ART. 247
    Opozitii
    In cazul in care persoana juridica se dizolva prin hotararea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opozitie, dispozitiile art. 243 aplicandu-se in mod corespunzator.
    ART. 248
    Lichidarea
    (1) Prin efectul dizolvarii persoana juridica intra in lichidare in vederea valorificarii activului si a platii pasivului.
    (2) Persoana juridica isi pastreaza capacitatea civila pentru operatiunile necesare lichidarii pana la finalizarea acesteia.
    (3) Daca incetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totala, nu se declanseaza procedura lichidarii.
    ART. 249
    Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare
    (1) Oricare ar fi cauzele dizolvarii, bunurile persoanei juridice ramase dupa lichidare vor primi destinatia stabilita in actul de constituire sau statut ori destinatia stabilita in hotararea organului competent luata inainte de dizolvare.
    (2) in lipsa unei asemenea prevederi in actul de constituire sau statut ori in lipsa unei hotarari luate in conditiile alin. (1), precum si in cazul in care prevederea sau hotararea este contrara legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile ramase dupa lichidare se atribuie de instanta competenta, prin hotarare supusa numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator, daca prin lege nu se prevede altfel. Atunci cand exista mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel putin 3 persoane juridice, caz in care bunurile se atribuie prin tragere la sorti.
    (3) in cazul in care persoana juridica a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 245 lit. d), precum si in cazul in care nicio persoana juridica nu este de acord cu preluarea bunurilor ramase dupa lichidare in conditiile alin. (2), acestea vor trece in proprietatea comunei, orasului sau municipiului in a carui raza teritoriala se afla bunurile.
    (4) in toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa lichidare are loc la data preluarii lor de catre beneficiari, daca prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, in cazurile prevazute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, dupa caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea in cartea funciara. in cazul bunurilor imobile, dispozitiile art. 1.244 si cele in materie de carte funciara raman aplicabile.

Codul Civil - Dizolvarea persoanei juridice