Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL IV

Persoana juridica

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. I
Dispozitii generale

    ART. 187
    Elementele constitutive
    Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.
    ART. 188
    Calitatea de persoana juridica
    Sunt persoane juridice entitatile prevazute de lege, precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 187.
    ART. 189
    Categorii de persoane juridice
    Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.
    ART. 190
    Persoana juridica de drept privat
    Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, in mod liber, in una dintre formele prevazute de lege.
    ART. 191
    Persoana juridica de drept public
    (1) Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege.
    (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazurile anume prevazute de lege, persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege.
    ART. 192
    Regimul juridic aplicabil
    Persoanele juridice legal infiintate se supun dispozitiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum si celor cuprinse in prezentul cod, daca prin lege nu se prevede altfel.
    ART. 193
    Efectele personalitatii juridice
    (1) Persoana juridica participa in nume propriu la circuitul civil si raspunde pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.
    (2) Nimeni nu poate invoca impotriva unei persoane de buna-credinta calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, daca prin aceasta se urmareste ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Codul Civil - Persoana juridica